Kompetenceudvikling

På denne side finder du en oversigt over alle skabeloner vedrørende kompetenceudvikling.

Nordisk tjenestemandsudveksling

Nordisk Tjenestemandsudveksling giver overenskomstansatte og tjenestemænd mulighed for at arbejde i et andet nordisk land med tilskud fra Nordisk Ministerråd.

Hvad er Nordisk Tjenestemandsudveksling?

Der blev efter vedtagelse i Nordisk Ministerråd i 1979 iværksat en udvekslingsordning for medarbejdere i statsadministrationerne i de nordiske lande med det formål at fremme det nordiske samarbejde.

Ordningen for nordisk tjenestemandsudveksling giver deltagerne mulighed for at udbygge kendskabet til administration, forvaltning og lovgivning i et andet nordisk land. Udvekslingsordningen er ikke baseret på, at en deltager konkret bytter plads med en kollega i et andet nordisk land, men udelukker heller ikke dette.

Stipendiet

Ordningen omfatter såvel tjenestemænd som overenskomstansatte ansatte i staten. Opholdet skal vare mindst 14 dage og højst 6 måneder - og skal ligge inden for samme kalenderår.

Til at dække rejseudgifter samt de merudgifter til bolig mv., deltageren har under udvekslingsopholdet, er der på Nordisk Ministerråds budget afsat en bevilling, som fordeles til de enkelte nordiske lande. Det beløb, der er til rådighed for Danmark, fordeles som stipendier til ophold ved statsinstitutioner i de øvrige nordiske lande samt Færøerne og Grønland.

Det er en forudsætning for tildeling af stipendium, at ministeriet/styrelsen bevilger tjenestefrihed med løn i den periode, opholdet varer. Det er det enkelte ministerium/styrelse, der tager stilling til spørgsmålet om tjenestefrihed med løn.

Hvis en stipendiat oppebærer rådighedstillæg i henhold til kollektiv aftale eller overenskomst, vil dette også kunne ydes under udvekslingsopholdet under forudsætning af, at han/hun under opholdet påtager sig en tilsvarende merarbejdsforpligtelse.

Under udvekslingsopholdet optjener stipendiaten sædvanlig lønanciennitet, ligesom opholdet ikke medfører ændring i den pensionsmæssige stilling.

Ved tildeling af stipendier lægges der vægt på, at ansøgeren har haft en vis tjenestetid i staten, at opholdet/studiet har en faglig tilknytning til ansøgerens arbejdsområde og at opholdet er til gavn for både ansættelsesstedet og ansøgeren.

Etablering af udvekslingsopholdet

Ansatte, der ønsker at benytte ordningen til et ophold i et andet nordisk land, må selv indgå aftale herom med den ønskede institution. Det forudsættes, at den ansattes ministerium/styrelse hjælper med at etablere de fornødne kontakter til den relevante myndighed.

Stipendiatens forpligtelser

Stipendiaten har arbejdspligt under udvekslingsopholdet, ligesom han/hun må følge de i opholdsinstitutionen gældende bestemmelser om arbejdstid og udføre de arbejdsopgaver og arbejdsforpligtelser, der bliver pålagt. Der gælder tavshedspligt i overensstemmelse med de regler, som er fastsat på stedet, og der må underskrives erklæring herom, hvis opholdsinstitutionen ønsker dette.

Stipendiaten skal tilbagebetale stipendiet, hvis

 • arbejdspligten ikke overholdes
 • udbetalt stipendium ikke er brugt i overensstemmelse med formålet
 • udgifterne dækkes af andre stipendieordninger

Senest 1 måned efter hjemkomsten skal stipendiaten gennem sit danske ministerium/styrelse indsende udfyldt rapportskema om udvekslingsopholdet til Moderniseringsstyrelsen, som videresender et eksemplar til Nordisk Ministerråds sekretariat.

Klik her for at finde rapportskema om udvekslingsophold

Ansøgninger

Ansøgning om stipendium sendes gennem ansøgerens ministerium/styrelse elektronisk til  (Moderniseringsstyrelsen, Landgreven 4, 1017 København K) og skal indeholde følgende oplysninger:

 1. Ansøgerens navn, fødselsdato og adresse
 2. Stillingsbetegnelse, ansættelsesform, anciennitet og tjenestested
 3. Arbejdsopgaver i stillingen
 4. Med hvilken institution (navn og adresse) der er truffet aftale om ophold og for hvilket tidsrum
 5. Det beløb, der søges om (antal udvekslingsmåneder, rejseudgifter, hvilke familiemedlemmer der - ved ophold af mindst 6 måneders varighed - ønskes medbragt)
 6. Om ansøgeren er indstillet til eller har udsigt til at opnå andre stipendier eller tilskud, som kan bruges i samme studieøjemed og i bekræftende fald hvor stort beløb
 7. Eventuelle andre oplysninger, herunder om tidligere udvekslingsophold. 
  Ansøgningen forsynes med tjenestestedets udtalelse om interessen i formålet med det ansøgte udvekslingsophold samt om, hvorvidt ministeriet/styrelsen agter at yde tjenestefrihed med løn.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er inden 1. december med henblik på udvekslingsophold i det efterfølgende år. Det er imidlertid også muligt at søge senere, forudsat at bevillingen ikke er opbrugt.

Refusion af udgifter

Det forudsættes, at vedkommende ministerium/styrelse udbetaler stipendier mv. forskudsvist. Stipendieudgifter mv. vil efterfølgende blive refunderet af Nordisk Ministerråd via Moderniseringsstyrelsen. Ministeriet/styrelsen skal derfor samtidig med indsendelse af stipendiatens rapport og senest 1 måned efter udvekslingsopholdets afslutning indsende refusionsanmodning bilagt dokumentation for de afholdte udgifter til Moderniseringsstyrelsen, som herefter sørger for refusionen.

Forsikring

Under udvekslingsophold i Sverige, Norge, Finland og Island er stipendiaten omfattet af de til enhver tid gældende bestemmelser. Dette indebærer typisk, at stipendiaten i tilfælde af sygdom vil blive behandlet på lige fod med opholdslandets borgere.

Under udvekslingsophold i Grønland og på Færøerne gælder særlige regler, som stipendiaten skal være opmærksom på.

Afbrydelse af ophold

Hvis opholdet afbrydes, skal der gives meddelelse herom til Moderniseringsstyrelsen.

Spørgsmål

Vil du vide mere eller har spørgsmål så ring til Moderniseringsstyrelsen, +45 3392 8000 eller mail til .

Rapportskema til Nordisk tjenestemandsudveksling

Her kan du downloade rapportskemaet for nordisk tjenestemandsudveksling

Hent rapportskema til Nordisk tjenestemandsudveksling (docx)

Inden 3 måneder efter hjemkomsten skal stipendiaten gennem sit danske ministerium/styrelse indsende ovenstående rapport om udvekslingsopholdet til Moderniseringsstyrelsen. Skemaet udfyldes med en kort beskrivelse af de praktiske erfaringer.