Tilskadekomstpension

Her kan du finde information om, hvem der kan forelægge en sag om tilskadekomstpension, samt hvilke oplysninger, der skal fremsendes.

En tjenestemand, der er afskediget med en svagelighedspension, begrundet i tilskadekomst i tjenesten, kan få tildelt en tilskadekomstpension, hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring tilkender en erhvervsevnetabserstatning med samme årsag, som har ligget til grund for svagelighedspensioneringen. 

Når der er tale om en arbejdsskade

En tilskadekomstpension behandles i forlængelse af en sag om svagelighedspension. En tjenestemand kan få tildelt en tilskadekomstpension, hvis Helbredsnævnet har vurderet, at der er årsagssammenhæng mellem arbejdsskaden, som ligger til grund for erhvervsevnetabserstatning fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, og den sygdom/skade, der har forårsaget utjenstdygtigheden (jf.lov om tjenestemandspension, § 8)

Hvornår kan der rejses en sag om tilskadekomstpension - og af hvem?

Hvis tjenestemanden tilkendes erhvervsevnetabserstatning fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring - typisk efter at være fratrådt sin tjenestemandsstilling - kan der rejses sag om tilskadekomstpension.

Ofte vil den tidligere ansættelsesmyndighed rejse sagen ved at indsende kopi af afgørelse om erhvervsevnetab fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) til Moderniseringsstyrelsen, der forelægger sagen for Helbredsnævnet.

Sagen kan også rejses af den tidligere tjenestemand eller en repræsentant med fuldmagt fra den pågældende.

Sekretariatet for Helbredsnævnet sørger for – på grundlag af en indhentet samtykkeerklæring – i AES at rekvirere de lægelige akter, der har ligget til grund for AES afgørelse om erhvervsevnetabet samt at rekvirere kopi af AES’ afgørelse om anerkendelsen af arbejdsskaden og om tillæggelse af erhvervsevnetabserstatning.