Øvrige

Moderniseringsstyrelsen indgår kollektive aftaler for undervisere og stiller vejledninger til rådighed for lederne i Dansk Røde Kors, Kriminalforsorgen, Forsvaret og SKT den 1. august 2014.

Vejledninger

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse, almen voksenuddannelse samt arbejdsmarkedsuddannelse - 2. udgave (pdf)

Vejledning i opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler (pdf)

Orientering om mulighed for hjemmearbejde for lærere under lov 409 (pdf)

Vejledning i reglerne om tjenesteplan og opgaveoversigt - hvad gælder? (pdf)

Vejledning om særlige feriedage på frie skoler og i Dansk Røde Kors' Asylafdeling (pdf)

Rådgivning af ledere

Alle spørgsmål om løn- og ansættelsesforhold, herunder de nye arbejdstidsregler, skal rettes til den enkelte institutions relevante ressortministerium.

Aftaler og cirkulærer

Cirkulære om arbejdstid for tjenestemænd i staten

Dansk Røde Kors

Cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for lærere, børnehaveklasseledere, skoleledere og undervisningskonsulenter i Dansk Røde Kors Asylafdeling

Kriminalforsorgen

Cirkulære om organisationsaftale for fængselslærere m.fl.

Cirkulære om aftale om nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Forsvaret

Forsvarets civile faglærere

Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT)

Cirkulære om organisationsaftale for Faglærere ansat ved SKT

Cirkulære om organisationsaftale for undervisningsassistenter ansat ved SKT

 

Oplysninger om øvrige aftaler og cirkulærer, som regulerer fx barselsregler, ferie, tillidsrepræsentanter og andet, findes i den personaleadministrative vejledning. 

Gå til den personaleadministrative vejledning (PAV)