Samarbejdsudvalg

Samarbejdsudvalget er et forum for dialog mellem ledelse og medarbejdere. Det er arbejdspladsens udvikling, trivsel og effektivitet, der står i centrum for dialogen.

Samarbejdsudvalgets formål

Samarbejdsudvalget (SU) består af ledelsesrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter, og har til formål at sikre et godt og tillidsfuldt lokalt samarbejde til gavn for løsningen af arbejdspladsens kerneopgave.

SU’s formål og arbejde er reguleret af Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten, der er indgået mellem Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU). I dagligtale omtales cirkulæret som Samarbejdsaftalen.

Læs mere om samarbejde og samarbejdsudvalg i Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (pdf)

Et SU skal oprettes, når der er flere end 25 ansatte på en arbejdsplads. Har arbejdspladsen under 25 ansatte, skal der ikke oprettes et SU. Der skal dog stadig samarbejdes efter aftalens principper.

Samarbejdsudvalgets opgaver

Samarbejdsudvalgets (SU) opgave er at drøfte forhold, som hører under ledelsesretten. Forhold, der er reguleret af kollektive overenskomster og aftaler, er derfor ikke en del af SU’s arbejdsområde.

I SU behandles blandt andet:

 • Arbejds- og personaleforhold
 • Job på særlige vilkår
 • Tillid og samarbejde
 • Trivsel og psykisk arbejdsmiljø
 • Omstilling

Det lokale SU vurderer, hvilke forhold der er relevante at tage op på den lokale arbejdsplads.

Som supplement til de emner, det lokale SU vælger at prioritere i sit arbejde, har SU’et en række særlige opgaver, der er:

 • Mål, strategi og økonomi
 • Kompetenceudvikling
 • Forskelsbehandling
 • Ligebehandling
 • Medarbejdertilfredshed
 • Arbejdsrelateret stress
 • Mobning, chikane og vold

Alle medarbejdere skal orienteres skriftligt og mundtligt om SU’s arbejde.

Informationspligt

Ledelse og medarbejder har begge pligt til at informere SU om forhold på arbejdspladsen. Medarbejdersiden har pligt til at informere om synspunkter og forhold hos medarbejderne, der har betydning for samarbejdet på arbejdspladsen.

Ledelse har pligt til at informere om:

 • Den seneste og forventede udvikling i arbejdspladsens aktiviteter og økonomiske situation
 • De aktuelle forhold og udviklingen i situationer, hvor beskæftigelsen er truet
 • Beslutninger, der kan føre til betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og medarbejdernes ansættelsesforhold
 • Udbud og udlicitering.

Uoverensstemmelser i samarbejdsudvalget

Uoverensstemmelser om fortolkning af eller påstand om brud på Samarbejdsaftalen skal forsøges løst i samarbejdsudvalget (SU). Er dette ikke muligt, kan både ledelses- eller medarbejderrepræsentanter kræve uoverensstemmelsen forelagt for arbejdspladsens hovedsamarbejdsudvalg (HSU), hvis arbejdspladsen har et HSU, ellers kan uoverensstemmelsen sendes direkte til Samarbejdsnævnet

Overholder ledelsen ikke sin informationspligt, kan medarbejdersiden indskærpe, at dette skal ske. Ændre det ikke på situationen, kan medarbejdersiden indbringe en klage for Samarbejdsnævnet

Læs mere om Samarbejdsnævnet

Samarbejdssekretariatet

Samarbejdssekretariatet understøtter de statslige samarbejdsudvalg (SU) gennem rådgivningsvirksomhed og kursusvirksomhed. Samarbejdssekretariatet er etableret i fællesskab mellem Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) på baggrund af enighed ved overenskomstforhandlingerne. 

Læs mere om Samarbejdssekretariatet

Læs mere

Læs mere om Samarbejdsudvalg, Samarbejdsnævnet og Samarbejdssekretariatet i den Personaleadministrative vejlednings (PAV) kapitel 7

Læs mere om Samarbejdsaftalen på Samarbejdssekretariatets hjemmeside