Moderniseringsstyrelsens gennemgang af kammeradvokatordningen

Finansministeren har anmodet Moderniseringsstyrelsen om at foretage en gennemgang af den nuværende kammeradvokatordning med henblik på at komme med forslag til, hvordan statens køb af advokatydelser bedst tilrettelægges fremover.

Moderniseringsstyrelsens gennemgang er nu færdiggjort. Gennemgangen peger på, at det vil være mest hensigtsmæssigt at bibeholde den eksisterende kammeradvokatordning, hvor statens advokatopgaver som hovedregel løses af én, ekstern leverandør.

Hent rapporten om statens køb af juridiske tjenesteydelser (pdf)

Hent bilag til rapport om statens køb af juridiske tjenesteydelser (pdf)

Finansministeren udtaler:

Jeg lægger vægt på, at staten får den bedst mulige juridiske rådgivning og repræsenteres bedst muligt ved domstolene – og at det selvfølgelig sker til den rette pris.

Mine embedsmænd har nu foretaget en grundig gennemgang af kammeradvokatordningen og mulige modeller for statens fremadrettede køb af advokatopgaver. På den baggrund er det min opfattelse, at Kammeradvokatordningen er særdeles velfungerende – men at aftalen på en række punkter skal moderniseres. Der er blandt andet behov for at sikre større gennemsigtighed i afregningerne, bedre understøttelse af statens egen varetagelse af advokatopgaver og øget adgang til at anvende andre advokater på udvalgte områder.

Rapporten konkluderer, at der er betydelige faglige synergigevinster forbundet med en ordning som den nuværende. Ordningen muliggør således en videnopbygning, der på tværs af ministerområder kommer statsinstitutionerne til gode i form af høj kvalitet ved rådgivning og førelse af retssager samt kommer borgerne til gode ved ensartet behandling af beslægtede sager og dermed forbedret retssikkerhed.

Der er endvidere udbredt tilfredshed med den nuværende ordning blandt ministerier og styrelser, som fremhæver ordningen som en nem og stabil adgang til fagligt stærk juridisk bistand.

Hertil kommer, at der vurderes at være større økonomiske fordele forbundet med at samle statens købekraft ved indgåelse af én samlet aftale end ved indgåelse af flere aftaler på enkeltområder.

Det vurderes omvendt hensigtsmæssigt, at den eksisterende aftale moderniseres på en række punkter, herunder blandt andet:

  • Øget budgetsikkerhed via salæroverslag og større gennemsigtighed i afregningen, både over for enkeltinstitutioner og i Kammeradvokatens årlige afrapportering vedrørende staten som helhed. Hensigten er at sikre bedre mulighed for at godtgøre og kontrollere, at der både i den enkelte sag og samlet set opkræves et rimeligt salær.
  • Understøttelse af, at statens institutioner i højere grad selv kan varetage juridiske opgaver selv, fx at møde i retssager. Eksempelvis ved, at Kammeradvokaten medvirker til uddannelses- og overdragelsesforløb inden for konkrete sagsområder.
  • Mulighed for i øget omfang at anvende andre advokater end Kammeradvokaten, hvor der måtte være en særlig ekspertise, eller hvor de tværgående faglige synergieffekter, som ligger til grund for en samlet kammeradvokatordning, ikke gør sig gældende.

En samlet kammeradvokatordning vurderes som uegnet til udbud. Dels indikerer markedsgennemgangen i Moderniseringsstyrelsens undersøgelse, at der næppe findes et reelt marked for den samlede aftale, dels er den samlede ydelsesportefølje kompleks og vanskelig at beskrive detaljeret og fyldestgørende. Dette udelukker imidlertid ikke, at der på konkrete områder – fx hvor der anvendes andre advokater – gennemføres udbud.