Miniseminar om indkøb og hjemtagelse af advokatydelser i staten

NB! Miniseminar blev afholdt i 2017.

Formål

Det er besluttet at hjemtage og konkurrenceudsætte en række sagsområder, og Kammeradvokaten er i 2016 blevet varslet herom. Beslutningen blev truffet på baggrund af den årlige revurdering af statens indkøbsstrategi.

Brug af anden advokat i enkeltsager kan ske efter en konkret vurdering af de tværgående faglige synergier, en vurdering, der fremover foretages af den statslige institution selv.

Miniseminaret skal give inspiration og understøtte de statslige institutioner, så de aktivt forholder sig til indkøb af ekstern juridisk bistand. Miniseminaret afholdes som led i regeringens fokus på, at det løbende overvejes, om der er den rette balance mellem brug af juridiske kompetencer internt i ministerierne og brugen af eksterne advokater.

Målgruppe

Medarbejdere og chefer med ansvar for indkøb eller tilrettelæggelse af juridiske opgaver.

Indhold

Miniseminaret vil indeholde en generel præsentation af praktiske erfaringer inden for hjemtagelse og konkurrenceudsættelse af juridiske tjenesteydelser. Derudover vil mulighederne for brug af anden advokat i enkeltsager blive gennemgået.

Oplæggene vil omhandle problemstillinger som:

 • Bør en opgave løses ved brug af interne ressourcer, eller bør en ekstern advokat involveres
 • Fordele og ulemper ved hjemtagelse af retssager
 • Hvorfor konkurrenceudsætte en juridisk tjenesteydelse?
 • Hvornår ved man, at hjemtagelse er en god idé?
 • Hvad gør man konkret, hvis man vil konkurrenceudsætte?

Dagsorden:

 • Velkomst og introduktion
 • Oplæg ved dr. jur. Frederik Waage: Det offentlige som procespart
 • Oplæg ved Justitsministeriet: Orientering om igangværende analyse af retsplejeloven
 • Oplæg ved Ankestyrelsen: Erfaringer med hjemtagelse
 • Oplæg ved Udenrigsministeriet: Foreløbige erfaringer med udbud af advokatydelser
 • Oplæg ved Moderniseringsstyrelsen: Brug af anden advokat end Kammeradvokaten i enkeltsager

Break-out sessions

Efter oplæggene vil det være muligt at udveksle erfaringer og stille spørgsmål til de forskellige oplægsholdere under uformelle rammer.

Forudsætninger

Der er ingen særlige krav for at deltage i miniseminaret.

Praktisk information

Mini-seminaret bliver afholdt den 23. juni kl. 9 – 12, 2017 i Moderniseringsstyrelsens lokaler på Landgreven 4.

Der vil kl. 8.30 blive serveret let morgenmad og arrangementet vil blive afsluttet med en sandwich.

Tilmelding

Klik her for tilmelding til miniseminaret via Campus

Har du problemer med at tilmelde dig mini-seminaret kan du kontakte kursusadministrator Anja Magnussen på mail: .