Udbud og indkøb af juridiske ydelser

Udbudsloven finder anvendelse ved brug af anden advokat i enkeltsager.

De fleste indkøb er reguleret i udbudslovens § 193, der blandt andet fastslår, at indkøb skal foretages på markedsmæssige vilkår.

Den juridiske ramme

Juridiske tjenesteydelser er som udgangspunkt placeret i ”light-regimet”, hvilket betyder, at kontrakter/rammeaftaler om juridiske tjenesteydelser til en anslået værdi på mere end 5.592.375 kr. er udbudspligtig i henhold til udbudslovens afsnit III.

Særligt i enkeltsager vil indkøb kun undtagelsesvis overstige tærskelværdien, hvortil kommer, at indkøbet som regel vil være uden klar grænseoverskridende interesse. Det vil således som hovedregel være udbudslovens afsnit V, der regulerer indkøb af juridiske tjenesteydelser i enkeltsager.

Markedsmæssige vilkår

Udgangspunktet for et indkøb er, at ordregiver skal sikre sig, at indkøbet foregår på markedsmæssige vilkår, jf. § 193.

Dette kan eksempelvis ske ved at ordregiveren:

  • Gennemfører en markedsafdækning og indhente tilbud på grundlag af denne,
  • Indhenter to eller flere tilbud eller
  • Annoncerer på udbud.dk eller på egen hjemmeside

Tildelingen

Ordregivere, der indhenter flere end 3 tilbud i forbindelse med en tilbudsindhentning, skal kort begrunde, hvorfor der indhentes flere end 3 tilbud samt oplyse tilbudsgiverne om, hvor mange tilbud, der højst vil blive indhentet.

Modtager en ordregiver mere end ét tilbud, skal ordregiveren samtidigt underrette alle tilbudsgivere om, hvilken beslutning, der er truffet angående tildelingen. Ordregiveren skal efter anmodning underrette om begrundelsen for beslutningen.

Ordregiveren skal i fornødent omfang kunne dokumentere, at købet er foregået på markedsmæssige vilkår.

Generelle principper for indkøb

Efter Udbudslovens § 193 skal en ordregiver handle i overensstemmelse med

  • de forvaltningsretlige principper om saglighed,
  • økonomisk forsvarlig forvaltning,
  • forbuddet mod varetagelse af uvedkommende hensyn,
  • ligebehandlingsprincippet og
  • proportionalitetsprincippet.