Konsekvenser af Atea-sagen

Her kan du læse mere om Atea-sagen, om Moderniseringsstyrelsens og SKI’s vurdering af Ateas selfcleaning-initiativer og finde vejledning til offentlige ordregivere til brug for fremtidige selfcleaningsager.

Atea er den 27. juni 2018 af Retten i Glostrup som juridisk person idømt en bøde på 10 mio. kr. for overtrædelse af blandt andet straffelovens bestemmelser om bestikkelse. Sagen vedrører forhold i Region Sjælland. Dommen er endelig, da den ikke blev anket inden ankefristens udløb. Denne del af Atea-sagen omtales som ”hovedsagen”.

Atea accepterede den 12. juli 2017 som juridisk person at betale en bøde på 3 mio. kr. for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om bestikkelse. Sagen omfatter forhold vedrørende en række offentlige myndigheder. Denne del af Atea-sagen omtales som ”IT-udstyrssagen”.

Hovedsagen og IT-udstyrssagen omfatter også enkeltpersoner, der tidligere har været ansat hos Atea. De fleste af sagerne mod disse enkeltpersoner er endnu ikke afsluttet.

Atea har oplyst, at Nordsjællands Politi i øjeblikket efterforsker en sag vedrørende bestikkelse, som ligeledes vedrører en tidligere ansat hos Atea.

Udbudslovens regler om udelukkelse på grund af bestikkelse og om selfcleaning

Efter udbudslovens § 135 skal en offentlig ordregiver udelukke en virksomhed fra at deltage i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for bestikkelse.

Udelukkelsen gælder i 4 år fra tidspunktet, hvor dommen bliver endelig, eller bødeforlægget bliver accepteret.

En bestikkelsesdømt virksomhed kan imidlertid undgå at blive udelukket, hvis virksomheden dokumenterer, at den her gennemført en såkaldt selfcleaning (do-kumenterer sin pålidelighed).

Det følger af udbudslovens § 138, at en virksomhed skal betragtes som selfcleanet, hvis den:

 1. har dokumenteret, at den har ydet den erstatning, denne er blevet pålagt, eller har påtaget sig at yde erstatning for eventuelle tab som følge af de handlinger, der fører til udelukkelse,
 2. har gjort indgående rede for forholdene og omstændighederne gennem et aktivt samarbejde med undersøgelsesmyndighederne og
 3. har truffet passende konkrete tekniske, organisatoriske og personalemæssige foranstaltninger for at forebygge yderligere overtrædelser af straffeloven eller øvrige forsømmelser omfattet af udelukkelsesgrundene.

I henhold til udbudslovens regler er det de enkelte offentlige ordregivere, som i de næste 4 år i forbindelse med egne konkrete udbud eller køb på de fællesoffentlige rammeaftaler skal træffe de konkrete beslutninger om, hvorvidt Atea skal udelukkes eller kan anses for selfcleanet.

Der er i de næste 4 år pligt til at gennemføre en selfcleaningprocedure vedrørende Atea i forbindelse med udbud af nye kontrakter, herunder nye rammeaftaler.

Det er Moderniseringsstyrelsens opfattelse, at der herudover alene er pligt til at gennemføre en selfcleaningprocedure i forbindelse med miniudbud i henhold til rammeaftaler, der er indgået på grundlag af udbudsloven, jf. udbudslovens § 151, stk. 3, modsætningsvis.

Der skal derfor efter Moderniseringsstyrelsen opfattelse ikke ske selfcleaning i forbindelse med direkte tildeling i henhold til en rammeaftale og i forbindelse med miniudbud i henhold til rammeaftaler, der er indgået i henhold til det tidligere gældende udbudsdirektiv.

Om der i forbindelse med en konkret aftaleindgåelse med Atea skal gennemføres en selfcleaningprocedure besluttes endeligt af den enkelte ordregiver i henhold til udbudslovens regler.

Mere om Moderniseringsstyrelsens og SKI’s nuværende vurdering af Ateas selfcleaning

Kammeradvokaten har efter anmodning fra Moderniseringsstyrelsen og SKI foretaget en vurdering af, om Atea har truffet passende foranstaltninger for at hindre, at der på ny opstår forhold svarende til de strafbare forhold, der er afdækket i Atea-sagen.

Kammeradvokaten vurderer, at Ateas selfcleaninginitiativer er tilstrækkelige, og at Atea derfor ikke kan udelukkes. Moderniseringsstyrelsen og SKI har gennemgået Kammeradvokatens redegørelse og kan tilslutte sig Kammeradvokatens konklusioner.

Baggrunden for dette er, at det fremgår af den dom, som er afsagt af Retten i Glostrup, at Atea har samarbejdet med undersøgelsesmyndighederne.

Atea har endvidere truffet de fornødne personalemæssige, tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på at forhindre korruption i fremtiden:

 • Ingen af de personer, som er dømt eller er omfattet af verserende straffesager, er længere ansat hos Atea.
 • Hvad det tekniske angår, har Atea blandt andet implementeret en række forskellige finansielle kontroller med henblik på at reducere risikoen for bestikkelse.
 • Organisatorisk har Atea foretaget en omfattende risikoanalyse på relevante områder – fx gaver og repræsentation vedrørende Ateas offentlige kunder – og har udarbejdet planer for at eliminere, kontrollere og monitorere de identificerede risici. Atea har fx udbygget sine interne regler om gaver, repræsentation samt arrangementer i ind- og udland. Desuden har ledelsen i Atea arbejdet på at skabe bevidsthed blandt medarbejderne om, at bestikkelse er uacceptabelt.

I forbindelse med vurderingen af Ateas initiativer har Moderniseringsstyrelsen og SKI via Kammeradvokaten krævet en skærpelse af Ateas initiativer på områder, hvor der blev konstateret svagheder, og Atea har accepteret at gennemføre disse skærpelser. Som eksempel herpå kan nævnes, at Atea helt vil afstå fra at give gaver til offentligt ansatte i de næste 2 år. Moderniseringsstyrelen og SKI har også krævet, at Ateas whistleblowerordning i de kommende 4 år forankres hos en ekstern part, f.eks. et advokatkontor eller revisionsfirma, som led i at sikre fuld tillid til ordningen blandt medarbejderne. Moderniseringsstyrelsen og SKI har i tillæg der-til krævet, at det tydeliggøres, at indberetninger, fx via whistleblowerordningen, ikke vil blive mødt med repressalier.

Ovenstående betyder, at Moderniseringsstyrelsen og SKI vurderer, at Atea er selfcleanet og derfor ikke kan udelukkes fra offentlige udbudsforretninger.

Der er tale om en vurdering af forholdene her og nu. Moderniseringsstyrelsen og SKI vil med jævne mellemrum revurdere sagen. Det er derfor muligt, at Atea på et senere tidspunkt vil blive udelukket fra offentlige udbud.

Det er de enkelte offentlige ordregivere, som i de næste 4 år i forbindelse med egne konkrete udbud eller køb på de fællesoffentlige rammeaftaler skal træffe de konkrete beslutninger i henhold til udbudsloven om, hvorvidt Atea skal udelukkes eller kan anses for selfcleanet.

Moderniseringsstyrelsens og SKI’s løbende revurdering af Ateas selfcleaning

Moderniseringsstyrelsen og SKI vurderer, at Atea er selfcleanet og derfor ikke i øjeblikket kan udelukkes fra offentlige udbudsforretninger.

Moderniseringsstyrelsen og SKI vil dog med jævne mellemrum revurdere sagen og tage stilling til, om Atea fortsat kan betragtes som selfcleanet, eller om Atea kan udelukkes fra fremtidige udbudsforretninger.

For at sikre fastholdelsen og efterlevelsen i praksis af Ateas initiativer vil Moderniseringsstyrelsen i samarbejde med SKI i de kommende 4 år mindst én gang årligt opdatere vurderingen af Ateas pålidelighed.

Atea vil i den forbindelse som minimum blive anmodet om at dokumentere følgende:

 • At ledelsen i Atea kontinuerligt, aktivt og gennem egne handlinger, internt som eksternt, klart og utvetydigt tager afstand fra enhver form for bestikkelse.
 • At Ateas’ compliancetiltag reelt efterleves af medarbejderne i Atea, så det bliver klart, om compliancetiltagene er tilstrækkeligt forankrede i virksomheden.
 • At whistleblowerordningen udgør en effektiv indberetningskanal, som anvendes af medarbejderne.
 • At Atea løbende gør brug af revisionsrettighederne over for tredjeparter, fx underleverandører.
 • At Atea til stadighed dedikerer tilstrækkelige ressourcer til monitoreringsarbejdet.

Moderniseringsstyrelsens og SKI’s vurderinger vil blive offentliggjort på modst.dk og ski.dk.

Det er de enkelte offentlige ordregivere, som i de næste 4 år i forbindelse med egne konkrete udbud eller køb på de fællesoffentlige rammeaftaler skal træffe de konkrete beslutninger i henhold til udbudsloven om, hvorvidt Atea skal udelukkes eller kan anses for selfcleanet.

Vurderingen af konsekvenserne for de gældende fællesstatslige rammeaftaler med Atea

Kammeradvokaten har foretaget en vurdering af, om Moderniseringsstyrelsens rammeaftaler med Atea kan hæves med øjeblikkelig virkning under henvisning til de afdækkede strafbare forhold.

Moderniseringsstyrelsen og SKI har på baggrund af Kammeradvokatens vurdering besluttet, at de gældende aftaler ikke skal ophæves. Aftalerne kan derfor fortsat anvendes. 

Vejledning til kunderne på de fællesstatslige rammeaftaler og offentlige ordregivere i øvrigt

Det er de enkelte offentlige ordregivere, som i de næste 4 år i forbindelse med egne konkrete udbud eller køb på de fællesoffentlige rammeaftaler skal træffe de konkrete beslutninger i henhold til udbudsloven om, hvorvidt Atea skal udelukkes eller kan anses for selfcleanet.

Moderniseringsstyrelsens og SKI’s vurdering af Ateas pålidelighed må antages at blive retningsgivende for andre offentlige ordregivere, herunder i forbindelse med miniudbud på de fællesoffentlige rammeaftaler, som Atea er eller fremtidigt bliver leverandør på.

Det følger af bemærkningerne til udbudsloven: ”Hvis en anden ordregiver har vurderet, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har forelagt dokumentation, der er til-strækkelig til at dokumentere ansøgerens eller tilbudsgiverens pålidelighed, kan det indgå i vurderingen og være en indikation af ansøgerens eller tilbudsgiverens pålidelighed.”

For at medvirke til, at der bruges færrest mulige ressourcer i det offentlige på at holde Atea fast på sine forpligtelser, har Moderniseringsstyrelsen og SKI i samar-bejde med Kammeradvokaten udarbejdet vejledende materiale, som kan anvendes af andre offentlige ordregivere i forbindelse med deres kommende vurderinger af Ateas pålidelighed.

Der er udarbejdet et udkast til en tro og love-erklæring, som Atea kan anmodes om at underskrive i forbindelse med indhentningen af dokumentation for pålide-lighed, jf. udbudslovens § 138.

Med tro og love-erklæringen skal Atea erklære, at der ikke foreligger nye omstændigheder set i forhold til det, som dannede grundlag for Moderniseringsstyrelsens og SKI’s vurdering. Dette vil tale for, at ordregiverne på samme måde som Moderniseringsstyrelsen og SKI vil kunne anse Atea for pålidelig.

Der er endvidere udarbejdet en skabelon til brug for de ordregivende myndigheders vurdering af Ateas pålidelighed.

Det understreges, at det i alle tilfælde beror på konkret vurdering foretaget af den enkelte ordregiver, hvorvidt den fremlagte dokumentation er tilstrækkelig til at påvise pålidelighed.

Skabelon til tro og love-erklæring

Skabelon til vurdering af pålidelighed