Sygefravær i staten

Det er regeringens politik at nedbringe sygefraværet gennem bedre forebyggelse. Et lavere sygefravær er både godt medarbejderne men også for borgerne, som vil opleve bedre service og kvalitet.

Medarbejdere i staten har i gennemsnit ca. 8 sygedage om året

Det samlede statslige sygefravær har været stabilt i de seneste 6 år. Der er dog forskel på det gennemsnitlige sygefravær, når der kigges på tværs af statens institutioner.

Når sygefraværet opgøres, kan der skelnes mellem korttidssygefravær og langtidssygefravær. Langtidssygefravær opgøres som det sygefravær, der pr. medarbejder har en varighed af mere end 30 kalenderdage. I 2017 udgjorde korttidsfraværet 4,6 dage ud af det gennemsnitlige fravær på 8,3 dage om året.

Der er forskel på sygefravær, hvis man opdeler på køn og alder

Hvor kvinder i 2017 i gennemsnit havde et sygefravær på ca. 10,1 dage om året, havde mænd i gennemsnit ca. 6,7 årlige sygedage.

I 2017 steg det gennemsnitlige sygefravær i staten med alderen indtil aldersgruppen ”over 64 år”, hvor det gennemsnitlige fravær faldt markant til under gennemsnittet. Gruppen af medarbejdere over 64 udgjorde dog kun under 3 pct. af medarbejderne i staten i modsætning til gruppen af 60-64 årige, som udgjorde ca. 9 pct.

Stor variation på tværs af staten

Moderniseringsstyrelsen udarbejder statistik for statens gennemsnitlige sygefravær fordelt på ministerområde (finanslovsparagraf), hovedkonto, fraværshændelsers varighed, fraværsårsag og personalekategori. Moderniseringsstyrelsens analyser af sygefraværet i staten viser, at fordelingen af sygefraværet er meget skæv. Det betyder, at relativt få personer med meget fravær påvirker institutioners eller gruppers gennemsnitlige sygefravær betydeligt. Når sygefraværet sammenlignes mellem år, grupper eller institutioner, er det derfor vigtigt at tage forbehold for enkeltpersoners påvirkning på fraværet.

Find sygefraværsstatistikkerne her

Det offentlige sygefravær er højere end i den private sektor

Ved anvendelse af tal fra Danmarks Statistik kan sygefraværet sammenlignes for medarbejdere i kommunerne, regionerne, staten og den private sektor. Medarbejdere i staten har et lavere gennemsnitligt sygefravær end medarbejdere i kommunerne og regionerne, men et højere sygefravær end medarbejdere i den private sektor. Det højeste sygefravær på tværs af sektorer findes blandt medarbejdere i kommunerne. Forskellene mellem sektorerne bliver mindre, når der tages højde for personalesammen-sætning og arbejdsopgaver.

Der er forskel på Danmarks Statistiks metode til at opgøre sygefraværet, og den metode Moderniseringsstyrelsen anvender. Dette betyder, at der er forskel i opgørelser foretaget af hhv. Moderniseringsstyrelsen og Danmarks Statistik. Forskellene drejer sig blandet andet om definitionen af ”staten”, samt hvilke fraværstyper som indgår i opgørelsen.