Fælles løsninger frigør penge til velfærd

Nogle offentlige opgaver er ensartede på tværs af institutioner. Disse opgaver kan med fordel samles i fælles løsninger, så der skabes stærke faglige miljøer med en styrket opgaveløsning.

Fælles løsninger kan frigøre ressourcer og øge kvaliteten

Fælles løsninger giver mulighed for at skabe faglige synergier, mere specialisering og øget mulighed for at tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft.

Fælles løsninger muliggør samtidig også en effektivisering af opgaveløsningen gennem stordriftsfordele, der kan opnås som følge af en større opgavevolumen.

Både stat, kommuner og regioner kan have gavn af fælles løsninger

Fælles løsninger gør sig gældende for administrative opgaver, støttefunktioner og mere specialiserede opgaver, og de kan etableres både inden for stat, kommune og regioner og på tværs af sektorer. Ved etablering af en fælles løsning vil de opgaveafgivende institutioner i højere grad kunne fokusere på kerneopgaven.

Tradition for fælles løsninger

I staten er der lang tradition for fælles løsninger. I 1990’erne blev det første fællesstatslige system implementeret. Efterfølgende er der oprettet flere fællesstatslige løsninger inden for flere af statens driftsområder, herunder yderligere systemunderstøttelse med en række systemer som fx Navision Stat, ISOLA, RejsUd og Statens eRekruttering.

Fælles løsninger gør sig ikke kun gældende i staten, men også på tværs af den offentlige sektor, herunder fx Udbetaling Danmark og SKI (Staten og kommunernes indkøbsservice).

Du kan læse mere om udvalgte fælles løsninger i staten ved at klikke på institutionerne i boksen "Udvalgte fælles løsninger i staten".