Fællesstatsligt Budgetsystem

Nyt Budgetsystem til institutionernes og departementernes arbejde med budgetlægning og budgetopfølgning. Systemet vil være til rådighed fra primo 2019.

Kvalitetsløft i økonomistyringen

Budgetsystemet skal give en fællesstatslig systemunderstøttelse af institutionernes og departementernes budgetarbejde. Implementeringen af systemet forventes at medføre en administrativ lettelse af budgetarbejdet opgaven og vil give mulighed for et kvalitetsløft af økonomistyringen, i såvel den enkelte institution som det samlede ministerområde.

Gevinster og muligheder for institutionerne

Institutionen får et system, der procesunderstøtter de centrale opgaver i forbindelse med budgetarbejdet.

Systemet indeholder funktionalitet til forskellige budgetteringsbehov fx:

  • budgettering af løn
  • øvrig drift
  • indtægter
  • anlæg

Systemet indeholder mulighed for at opsætte workflows, der understøtter institutionens processer.

Gevinsterne ved løsningen vil blandt andet være:

  • et kvalitetsløft til økonomistyringen
  • systemunderstøtte de styringsmæssige krav
  • fremme gennemsigtighed samt synliggøre prioriteringsgrundlaget
  • give et hurtigere og bedre beslutningsgrundlag for ledelsen

Budgetsystemet skal understøtte de budgetteringstilgange, som generelt efterspørges af styrelser og departementer, hvor behovene typisk varierer afhængigt af institutionens opgaveportefølje.

Gevinster for Ministerområdet/Koncernen

Med systemet får ministerområdet bedre mulighed for at arbejde med budgetter på tværs af koncernens institutioner, fx i forbindelse med udgiftsopfølgning og rammeudmelding. Systemet skal give øget gennemsigtighed i forhold til ressourceanvendelsen samt synliggøre det økonomiske råderum på tværs af ministerområdet.