Organisering og brugerinvolvering i Budget-projektet

Løbende inddragelse af det fællesstatslige budgetsystems kommende brugere skal sammen med en bred intern projektorganisation sikre, at institutionernes interesser og behov imødekommes.

Brugerinvolvering 

Inddragelse af budgetsystemets kommende brugere har igennem hele projektet været centralt for at sikre at systemet afspejler institutionernes behov, at den nødvendige funktionalitet kravstilles, samt at test og implementeringen af løsningen i de enkelte ministerier og institutioner.

Brugerinvolveringen vil have forskellig karakter og format undervejs i forløbet. Det første skridt var behovsafklaring og formuleringen af funktionelle og ikke-funktionelle krav. Senere vil brugerinvolveringen i højere grad omfatte implementeringsovervejelser, koblingen til de lokale styringsbehov og forretningsmodeller, den fremtidige driftsorganisation mv. 

Læs mere om bedre budgetteringer

For at sikre en bredere involvering af de fremtidige brugere, deltager pilotinstitutionerne med ledelsesrepræsentanter i projektets styregruppe, ligesom der er etableret en række faglige arbejdsgrupper, som løbende bidrager med input på relevante områder. Derudover vil der løbende blive inviteret til mere generelle og åbne informationsmøder om budgetløsningen.

Faglig fokusgruppe kvalitetssikrer budgetsystemet

Budgetprojektets faglige fokusgruppe består af erfarne budget- og økonomimedarbejdere fra de institutioner, som skal pilotteste budgetsystemet.

Fokusgruppens opgave er at komme med input til og sparring på systemprototyper, som leverandøren udvikler og præsenterer. De første møder i 2018 har fokus på den foreløbigt udviklede systemfunktionalitet, rapportering, grundbudgettering og udgiftsopfølgning mv. Ny funktionalitet vil løbende blive behandlet på tematiserede møder.

Pilotimplementering

10 pilotinstitutioner kommer først på budgetsystemet:

  • Beskæftigelsesministeriets departement
  • Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR)
  • Miljø- og Fødevareministeriets departement
  • Fødevarestyrelsen
  • Nationalmuseet
  • Finansministeriets koncern (Departementet, Digitaliseringsstyrelsen, Moderniseringsstyrelsen, Statens Administration og Statens It)

Pilotforløbet igangsættes i maj 2018. Moderniseringsstyrelsen sætter stor pris på, at institutionerne vil medvirke, og vi ser frem til et spændende forløb i 2018.

Budgetprojektets organisering

Budgetprojektet er organisatorisk placeret i Moderniseringsstyrelsens kontor for Økonomisystemer (ØSY), men trækker på ressourcer fra flere kontorer i styrelsen, bl.a. kontor for Implementering af resultat- og økonomistyring.

Styregruppen er sammensat af kontorchefer, afdelingschefer og vicedirektører fra Moderniseringsstyrelsen og tre statslige institutioner, som repræsenterer de kommende brugeres interesser i projektet.

Formand for styregruppen er Direktør Poul Taankvist, Moderniseringsstyrelsen.