Arbejdsgiver har ikke pligt til at orientere den forhandlingsberettigede organisation om væsentlige stillingsændringer

27-02-2019
HR

En ny voldgiftskendelse afsagt den 12. februar 2019 slår fast, at arbejdsgiver ikke har en overenskomstmæssig pligt til at meddele den forhandlingsberettigede organisation om væsentlige stillingsændringer.

Sagen kort

Sagen angik rækkevidden af arbejdsgiverens pligt efter overenskomsterne til at give skriftlig meddelelse til den forhandlingsberettigede organisation om enhver afskedigelse.

Parternes synspunkter

De faglige organisationer gjorde gældende, at orienteringspligten gælder ved ”en-hver” afskedigelse. Organisationerne anførte, at pligten til at orientere den for-handlingsberettigede organisation indtræder på det tidspunkt, hvor den ansatte accepterer et tilbud om ansættelse på ændrede arbejdsvilkår, der udgør en væsentlig ændring af det hidtidige ansættelsesforhold, og hvor den ansattes afvisning af tilbuddet er en afskedigelse af den ansatte.

Moderniseringsstyrelsen gjorde gældende, at orienteringspligten alene gælder, når arbejdsgiveren træffer afgørelse om afskedigelse. Styrelsen anførte, at den ansattes accept af et tilbud om at fortsætte ansættelsen på væsentligt ændrede vilkår ikke indebærer en afskedigelse af den ansatte. Ved accept af vilkårsændringen fortsætter den ansatte sin ansættelse på de ændrede vilkår. Ansættelsesforholdet er ikke blevet afbrudt, og den ansatte er ikke blevet afskediget. Arbejdsgiveren er derfor ikke i denne situation forpligtet efter overenskomsten til at orientere den forhandlingsberettigede organisation.