Ét årshjul for strategi, økonomi og HR

Årshjulet for enkel og værdiskabende styring samler de administrative processer for økonomi, strategi og HR i ét årshjul.

Læs mere og få dit eget årshjulsværktøj

Økonomi

Moderniseringsstyrelsen hjælper med forståelse og fortolkning af regler og rammer for den økonomiske styring, så de økonomiske midler anvendes i overensstemmelse med de formål, som de er givet til i Finansloven.

Herudover hjælper vi offentlige institutioner med inspiration og værktøjer til synliggørelse af økonomiske råde- og prioriteringsram, så midlerne kan blive brugt, hvor de skaber mest værdi for borgere, brugere og virksomheder i Danmark.

ØAV

ØAV er et opslagsværk, der er specifikt orienteret mod medarbejdere i statslige institutioners økonomifunktioner.

Gå til ØAV

ØAV indeholder dels det formelle regelsæt på økonomi- og regnskabsområdet i form af love, bekendtgørelser og cirkulærer og dels uddybende beskrivelser af regelsættet.

Kontakt os

Har din institution styringsudfordringer, eller ønsker I at sparre om, hvordan I kan optimere jeres styring?

Så kontakt Moderniseringsstyrelsens Kontor for Implementering af Resultat- og Økonomistyring.

Find kontaktoplysninger her

Spørgsmål vedrørende regnskabsregler, bevillingsregler, betalingsformidling og kontoplan m.m. kontakt

Spørgsmål vedrørende nummerstruktur, kontakt

Spørgsmål vedrørende oprettelse/nedlæggelse/ændringer af SKB konti, kontakt

Find yderligere kontaktoplysninger her

Vigtige datoer

Få overblik over de vigtigste datoer for:

 

Udgiftsopfølgning

Momsrefusion

Statsregnskab

 

Aktivitets- og ressourcestyring

Aktivitets- og ressourcestyring er med til at sikre, at ressourcerne udnyttes optimalt inden for de fastsatte formål.

Mere om Aktivitets- og ressourcestyring

""

Økonomistyring i regioner og kommuner

Moderniseringsstyrelsen samarbejder med kommunerne og regionerne om at udvikle deres økonomistyring. 

Læs mere om økonomistyring i regioner
Læs mere om økonomistyring i kommuner

Årsafslutning

Når året er gået, foretages en årsafslutning.

Det indebærer blandt andet godkendelse i SKS af regnskaberne for de enkelte ministerområder, opstilling af resultatopgørelser og balancer samt udarbejdelse af årsrapporter.

Læs mere om Årsafslutning 

Grundbudget og udgiftsopfølgning

Grundbudgettet og de fire udgiftsopfølgninger er centrale elementer i den samlede opfølgning på det statslige forbrug og sikrer, at det forventede forbrug løbende holdes op mod det realiserede.

Læs mere om grundbudget og udgiftsopfølgninger

Ressort- og organisationsomlægninger

Proces for håndtering af ressortomlægninger og organisationsændringer

Læs nærmere om de forskellige faser i processen for ressortændringer

Nyheder om økonomi