Budgetopfølgning

I finansårets løb anvendes bevillingerne i overensstemmelse med finansloven og dens forudsætninger samt øvrige bevillingsregler.

Det gælder i almindelighed, at bevillinger skal disponeres med henblik på at opnå det formål, hvortil de er givet, og at midlerne skal anvendes så effektivt som muligt, dvs. at der ved disponeringen skal vises skyldige økonomiske hensyn.

Der foretages i de enkelte ministerier og institutioner en løbende overvågning af udgifterne gennem finansåret.

Samtlige ministerier udarbejder i finansårets løb 3 såkaldte rammeredegørelser til Finansministeriet.

Den første rammeredegørelse udarbejdes i april/maj og sammenfattes i Finansministeriets Budgetoversigt, der sendes til Folketinget forud for afslutningsdebatten.

De efterfølgende rammeredegørelser afgives i september og november. Disse rammeredegørelser sammenfattes af Finansministeriet i oversigter, der afgives til Folketinget forud for finanslovens førstebehandling i oktober og tredjebehandling i december.

I rammeredegørelserne skal ministerierne redegøre for de samlede forventede udgifter i finansåret. Forbruget opgøres for ministeriets driftsramme, overførselsramme og anlægsramme og sammenholdes med bevillingen på finansloven. Forbrugsskønnet skal være realistisk og baseret på de senest tilgængelige regnskabstal og oplysninger i øvrigt. Der skal redegøres for årsagen til eventuelle væsentlige mer-/mindreudgifter i forhold til bevillingen på finansloven.

Samtidig gælder den såkaldte initiativforpligtelse, der indebærer, at ministerierne har ansvaret for at iværksætte foranstaltninger, der kan imødegå eventuel risiko for overskridelse af de givne bevillinger.

Rammeredegørelserne og initiativforpligtelsen er vigtige instrumenter til at sikre, at det udgiftspolitiske mål, som er fastsat for det samlede statsbudget, kan efterleves.

Er der behov for at gennemføre nye eller ændrede dispositioner i forhold til de givne bevillinger, skal der som udgangspunkt søges tilslutning hertil fra Finansudvalget. Dette sker ved, at ressortministrene sender bevillingsansøgninger - aktstykker - til Finansudvalget. Finansministeriet skal forinden have givet sin tilslutning til bevillingsansøgningen.