Pris- og lønforudsætninger

Læs nærmere om bevillingslovenes pris- og lønforudsætninger.

Som grundlag for udarbejdelsen af finanslovforslaget for 2019 er der foretaget en opregning af budgetoverslagsårene på finansloven for 2018 til det forventede pris- og lønniveau i 2019 med udgangspunkt i Økonomisk Redegørelse, maj 2018.

De pris- og lønindeks, som udgør udgangspunktet for opregningen til 2019-niveau, fremgår af tabellen.

Pris- og lønopregningen består af to elementer:

  1. En niveaukorrektion sfa. nye skøn over udviklingen fra 2017 til 2018.
  2. Et skøn over udviklingen fra 2018 til 2019.

Den samlede opregning tager således højde for reviderede skøn for pris- og lønudviklingen i forhold til opregningen på sidste års finanslov.

  Niveau-korrektion  Skøn 2018-19 Samlet opregning
Statsligt lønindeks   -1,0 2,0 1,0
Tilpasningsprocent+2  2,2  2,2 
Satsreguleringsprocent  2,0  2,0
Afdæmpet regulering  1,25 1,25 
Forbrugerprisindeks  -0,6 1,6 1,0 
Nettoprisindeks  -0,7 1,8 1,1
Anlægsindeks  -1,3 1,8 0,5 
Vejindeks  1,4  1,8  3,2 
Generelt pris- og lønindeks  -0,9 1,8 0,9 

Til brug for fastprisberegninger, herunder i aktivitets- og virksomhedsoversigterne på finansloven, er der behov for at se på den faktisk konstaterede pris- og lønudvikling. Udviklingen i de indeks, der anvendes ved fastprisberegninger, kan ses under Fastprisberegninger.