Krav til Grundbudget og udgiftsopfølgning

Grundbudgettet og de fire udgiftsopfølgninger er centrale elementer i den samlede opfølgning på det statslige forbrug og sikrer, at det forventede forbrug løbende holdes op mod det realiserede.

Hvorfor laver vi grundbudget og udgiftsopfølgning?

Formålet med grundbudgetter og udgiftsopfølgninger er kort fortalt at få skabt en bedre sammenhæng mellem det forventede forbrug og det realiserede. Det er nemlig forudsætningen for, at der tidligt kan identificeres mindreforbrug, og at der løbende kan laves omprioriteringer, så pengene bliver brugt dér, hvor de skaber størst værdi for borgere og virksomheder.

Nedenstående figur viser statens forventede og realiserede forbrug for drifts- og statsvirksomhedsbevillinger i henholdsvis 2013 og 2017. Hvor de statslige institutioner i 2013 hævede forventningerne til årets forbrug ved udgiftsopfølgning 1, så var der ved samme udgiftsopfølgning i 2017 modsat en erkendelse af, at man ikke ville bruge alle pengene.

Kilde: Statens Koncernsystem, 2018

Selvom vi fortsat kan blive bedre i staten, er det en positiv tendens, fordi der hurtigere bliver skabt gennemsigtighed i råderummet, hvilket muliggør, at der løbende kan omprioriteres på tværs af institutioner og ministerområder.

Hvad er et grundbudget?

Grundbudgettet er din institutions ankerbudget for det kommende finansår og er en opgørelse over det forventede forbrug opdelt i perioder. Grundbudgettet skal afspejle din institutions interne budget og tage udgangspunkt i de aktiviteter, som I forventer at skulle gennemføre i løbet af budgetåret. Hvis I har udgifter, som er finansieret af videreførelser, skal de også med i grundbudgettet.

Grundbudgetterne skal godkendes af ministerområdets departement. De foretager i den forbindelse en kontrol og koordinering af, at grundbudgetterne på ministerområdet samlet overholder reglerne for det statslige udgiftsloft.

Hvad er et grundbudgetnotat?

Alle virksomheder skal inden budgetårets begyndelse udarbejde et grundbudgetnotat, som beskriver budgetteringsforudsætningerne for de grundbudgetter, I har indlæst i Statens Koncernsystem (SKS).

Grundbudgetnotatet skal ud over den virksomhedsbærende hovedkonto kun omfatte virksomhedens væsentligste hovedkonti. Udvælgelsen af hovedkonti kan fx ske på kriterier som udgifter og indtægters størrelse eller særlige risici for afvigelser fra grundbudgettet.