Satspuljen

Satspuljen er et beløb, som afsættes hvert år til initiativer, der har til formål at forbedre vilkårene for svage og udsatte grupper samt personer på overførselsindkomst.

Med aftale om finansloven for 2019 er satspulje-forliget opsagt med virkning fra næste folketingsvalg.

Opsigelse af satspulje-forlig

Med aftale om finansloven for 2019 er forliget om satspuljen fra 2015 opsagt med virkning fra næste folketingsvalg. Finanslovsaftalen forudsætter, at satspuljen gennem ny lovgivning afskaffes som del af "Aftale om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere".

Gældende lovgrundlag mv.

Satspuljens midler fordeles ved årlige forhandlinger og aftaler mellem regeringen og satspuljepartierne. De politiske forhandlinger foregår som regel hvert efterår, og aftalen om fordeling bliver normalt indgået i oktober/november.

Man kan læse om satspuljen i Lov nr. 373 af 28. maj 2003 om en satsreguleringsprocent. Det fremgår bl.a. heraf, at puljebeløbet anvendes til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet med henblik på at forbedre vilkårene for overførselsindkomstmodtagere og til forebyggende foranstaltninger mv. over for svage grupper. Udmøntningen af satspuljen sker på de årlige finanslove. Supplerende oplysninger kan læses i Forslag til lov om en satsreguleringsprocent samt i Betænkning over Forslag til lov om en satsreguleringsprocent.

I oktober 2015 indgik partierne bag aftalen om satspuljen for 2016 en ny aftale om principperne for satspuljens tilvejebringelse og udmøntning mv. På baggrund heraf blev der gennemført en række ændringer i regelsættet og administrationen for satspuljen. Ændringerne af regelsættet er fra og med 2015 optaget på de årlige finanslove ved tekstanmærkning nr. 119, § 7 Finansministeriet.

På finanslovene er satspuljen opført på § 35.11.04 Satsreguleringspulje.

Administrationen af satspuljen

Finansministeriets "Vejledning om administration af satsreguleringspuljen" fastsætter de overordnede retningslinjer for administrationens organisering, satspuljens opgørelse samt ministeriernes indberetninger og valideringer mv.

Til ministeriernes brug udsender Finansministeriet endvidere vejledningen "Satspuljen - håndbog for brugere". Denne vejledning er et værktøj for ministeriernes løbende arbejde med administrationen af satspuljen. Vejledningen behandler proces, ansvarsfordeling og retningslinjer for satspuljearbejdet. Vejledningen kan anvendes som en generel indføring i satspuljearbejdet eller som et opslagsværk undervejs i processen.

Finansministeriets departement varetager koordineringen af satspuljeprocessen fra den overordnede prioritering af temaer til den endelige indgåelse af aftale om satspuljen og den efterfølgende vedtagelse af finansloven. Processen koordineres med bidrag fra ressortministerierne, og de decentrale forhandlinger foregår i ressortministerierne. Ministerierne skal sikre, at partierne får forelagt og godkender de relevante oplysninger. Med henblik på at sikre, at dette sker på ensartet vis, skal anvendes "Skema 1: Oplysninger til brug ved forelæggelse af nye initiativer for partierne".

Når udmøntningen af den årlige satspulje er aftalt, indbudgetterer ministerierne initiativerne på finansloven. Ministerierne opdaterer og validerer endvidere oplysningerne om satspuljeprojekterne i Satspuljedatabasen. I Satspuljedatabasen, der er en del af Statens Bevillingslovsystem, foretages registrering og vedligeholdelse af oplysninger vedrørende de enkelte satspuljeprojekter, herunder projekternes stamoplysninger, kobling til konti på finansloven og bevillingsmæssige indhold. Ministeriernes registreringer i Satspuljedatabasen danner grundlag for bl.a. de årlige projektoversigter og satspuljeopgørelser. Satspuljedatabasen driftes af Moderniseringsstyrelsen og indeholder on-line vejledninger i brugen af databasen.

I en separat proces uden for Satspuljedatabasen skal ministerierne sikre korrekt indberetning af de satsregulerede indkomstoverførsler, som skal indgå i grundlaget for opgørelse af de årlige puljebeløb, der tillægges den samlede satspulje.

Efter finanslovens vedtagelse udmønter ressortministerierne bevillingerne fra satspuljen og varetager inden for deres respektive områder de tilskudsadministrative opgaver vedr. uddelingen af satspuljemidlerne til de konkrete initiativer samt opfølgningerne herpå.

Udmøntningsaftaler og opgørelser 

I menuen til venstre er for de enkelte finansår givet oplysning om følgende:

  • Aftalen mellem regeringen og satspuljepartierne om udmøntningen af finansårets satsreguleringspulje.
  • Puljebeløbet, som er det beløb, der i finansåret tillægges den samlede satspulje. Den samlede satspulje består af de akkumulerede, årlige puljebeløb. 
  • Satsreguleringspuljen, som er den samlede satspuljebevilling, der i finansåret udmøntes til nye satspuljeinitiativer på Finansloven.
  • Projektoversigt med aktuelle satspuljebevillinger.