Salg af fast ejendom mv

Budgetvejledningen, punkt 2.2.16

2.2.16.1 Bygningsstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, Forsvarsministeriet og Naturstyrelsen

Bygningsstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, Forsvarsministeriet og Naturstyrelsen kan sælge fast ejendom enten ved indskud i Statens Ejendomssalg A/S (Freja ejendomme A/S) eller efter offentligt udbud i overensstemmelse med Finansministeriets cirkulære om salg af statens faste ejendomme. Indskud i Statens Ejendomssalg A/S (Freja ejendomme A/S) sker via et salg til Finansministeriet (som udgangspunkt til bogført værdi), der herefter indskyder ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S (Freja ejendomme A/S) til apportindskudsværdien.

Salg af fast ejendom, der er beliggende på Færøerne, i Grønland eller i udlandet, og salg af landbrugsejendomme og -jorder, skove, naturområder uden udviklingsmuligheder samt forsøgsejendomme mv., kan ske ved indskud i Statens Ejendomssalg A/S (Freja ejendomme A/S), ved offentligt udbud i henhold til cirkulære om salg af statens faste ejendomme eller på anden vis, såfremt dette er mere fordelagtigt for staten, fx gennem en lokal ejendomsformidler, eller for så vidt angår landbrugsejendomme mv. gennem FødevareErhverv, jf. i øvrigt nedenfor om salg af landbrugsejendomme mv.

Offentligt udbud kan i andre tilfælde kun undlades, hvor vægtige grunde taler herfor, jf. cirkulære om salg af statens faste ejendomme.

Indskud i Statens Ejendomssalg A/S (Freja ejendomme A/S) kan ske uden forelæggelse for Finansudvalget, hvis apportindskudsværdien for den enkelte ejendom er under 5 mio. kr. Salg efter offentligt udbud kan ske uden forelæggelse for Finansudvalget, hvis salg sker til højestbydende efter offentligt udbud efter reglerne i cirkulære om salg af statens faste ejendomme, hvis salgssummen omregnet til kontantsum ikke overstiger 60 mio. kr., og handelsvilkårene er godkendt af SKAT.

Salg uden offentligt udbud skal godkendes af Finansministeriet samt forelægges Folketingets Finansudvalg. Salg kan dog ske uden forelæggelse for Finansudvalget, hvis salgssummen omregnet til kontantsum ikke overstiger 1 mio.kr., der ikke forefindes andre oplagte tilbudsgivere og handelsvilkårene er godkendt af SKAT.

2.2.16.2 Andre sælgere

Salg af fast ejendom skal ske ved indskud i Statens Ejendomssalg A/S (Freja ejendomme A/S). Indskud i Statens Ejendomssalg A/S (Freja ejendomme A/S) sker via et salg til Finansministeriet (som udgangspunkt til bogført værdi), der herefter indskyder ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S (Freja ejendomme A/S) til apportindskudsværdien. Indskud kan ske uden forelæggelse for Finansudvalget, hvis apportindskudsværdien for den enkelte ejendom er under 5 mio. kr.

Hvor vægtige grunde taler for, at en fast ejendom sælges uden indskud i Statens Ejendomssalg A/S (Freja ejendomme A/S), skal dette godkendes af Finansministeriet samt forelægges Folketingets Finansudvalg. Forelæggelse for Finansudvalg kan undlades hvis den forventede salgssum omregnet til kontantsum ikke overstiger 1 mio.kr. og handelsvilkårene er godkendt af SKAT. Ejendommen sælges i så fald som udgangspunkt efter offentligt udbud i overensstemmelse med cirkulære om salg af statens faste ejendomme.

Salg af fast ejendom, der er beliggende på Færøerne, i Grønland eller i udlandet, og salg af landbrugsejendomme og -jorder, skove, naturområder uden udviklingsmuligheder samt forsøgsejendomme mv., kan ske ved indskud i Statens Ejendomssalg A/S (Freja ejendomme A/S), ved offentligt udbud i henhold til cirkulære om salg af statens faste ejendomme eller på anden vis, såfremt dette er mere fordelagtigt for staten, fx gennem en lokal ejendomsformidler, eller for så vidt angår landbrugsejendomme mv. gennem FødevareErhverv, jf. i øvrigt nedenfor om salg af landbrugsejendomme mv. Salg kan ske uden forelæggelse for Finansudvalget, hvis salg sker til højestbydende efter offentligt udbud efter reglerne i cirkulære om salg af statens faste ejendomme, hvis salgssummen omregnet til kontantsum ikke overstiger 5 mio. kr., og handelsvilkårene er godkendt af SKAT.

Alle salg uden offentligt udbud skal godkendes af Finansministeriet samt forelægges Folketingets Finansudvalg. Salg kan ske uden forelæggelse for Finansudvalget, hvis salgssummen omregnet til kontantsum ikke overstiger 1 mio.kr., der ikke forefindes andre oplagte tilbudsgivere og handelsvilkårene er godkendt af SKAT.

Der henvises til punkt 2.11.5.6 Ejendomskøb og –salg (under statsfinansieret selvejende institution) for regler gældende for salg af fast ejendom fra statsfinansierede selvejende institutioner.

2.2.16.3 Almindelige regler gældende for alle sælgere

Indtægter og salgsudgifter

Indtægter ved ekspropriation af statslig ejendom kan modtages uden forelæggelse for Finansudvalget mod optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling. Tilsvarende gælder, hvor et salg træder i stedet for ekspropriation.

Salgsudgifter ved ejendomssalg kan optages på forslag til lov om tillægsbevilling. Efter fradrag af direkte salgsudgifter og efter nulstilling af ejendommens bogførte værdi tilgår nettoindtægter vedrørende ejendomssalg statskassen.

Dispositioner, der medfører en mindre salgsindtægt end forudsat ved bevillingen, kan kun gennemføres i det omfang, det ved bevillingen er forudsat, at dele af salgsindtægten er anslået.

Salg af landbrugsejendomme mv.

Lov om landbrugsejendomme indeholder særlige regler for erhvervelse af og omlæg-ning af jorder mellem landbrugsejendomme. Ved salg af landbrugsjorder, herunder arealer, der kan anvendes til græsning mv., der er beliggende i landzone, jf. lov om planlægning, og som ikke i forvejen er undergivet landbrugspligt, skal det fremgå af salgsbetingelserne, at arealerne skal afhændes efter reglerne i lov om landbrugsejendomme mv. Der er fastsat nærmere regler herom i Transport-, Bygnings- og Boligministeriets cirkulære om salg af statens faste ejendomme. Hvor der ikke på det pågældende ministerområde er erfaring inden for køb og salg af landbrugsejendomme, søges rådgivning hos Landbrugsstyrelsen (Miljø- og Fødevareministeriet).

Salg til en statsinstitution

Ved salg af fast ejendom fra en statsinstitution til en anden statsinstitution skal salget som udgangspunkt ske til den bogførte værdi. Salg fra en statsinstitution til en anden statsinstitution forelægges kun for Finansudvalget, såfremt salget sker til anden værdi end den bogførte værdi, og salget ikke sker som led i indskud i Statens Ejendomssalg A/S.

Salg til en kommune eller en region

Ved salg af en ejendom til en kommune eller en region indsættes i salgsaftalen en gevinstklausul om, at staten modtager halvdelen af differencen mellem den nuværende salgspris og den højere videresalgspris, såfremt ejendommen videresælges helt eller delvist inden 10 år fra den aftalte overtagelsesdato for en højere pris end den kontante salgspris. Gevinstklausulen skal tinglyses.

Vederlagsfri overdragelse

Ved vederlagsfri overdragelse af en ejendom, skal det i overdragelsesaftalen fastsættes, at staten skal tilbydes at overtage ejendommen på samme vilkår som den er overdraget, når modtageren ikke længere vil gøre brug af ejendommen. Vilkårene for handlen skal tinglyses.

Ubenyttede ejendomme

Statsinstitutioner, som ikke anvender eller forventer ikke at anvende en ejendom til formål, som det påhviler den pågældende institution at varetage, skal på et så tidligt tidspunkt som muligt indberette dette til Slots- og Ejendomsstyrelsen og overveje salg.

Statsstøtte

Det skal sikres, at salg af en fast ejendom ikke indebærer statsstøtte, jf. Europa-Kommissionens meddelelse om statsstøtteelementer i forbindelse med offentlige myndigheders salg af jord og bygninger (EFT C 209 af 10.7.1997).