It-projekter

Budgetvejledningen, punkt 2.2.18

It-projekter er investeringsprojekter, der omfatter nyudvikling eller væsentlig tilpasning af standard it-løsninger eller omfatter væsentlig tilpasning af allerede eksisterende it-løsninger.

It-projekter kan gennemføres på en driftsbevilling eller en bevilling af typen statsvirksomhed. Det er en generel forudsætning for at afholde udgifter til it-projekter inden for en eksisterende bevilling, at it-projektet falder inden for bevillingens formål, at der udvises skyldige økonomiske hensyn, at den fastsatte låneramme overholdes, og at afskrivninger kan holdes inden for de givne bevillingsmæssige rammer.

Såfremt der ikke er bevillingsmæssig hjemmel til gennemførelse af et it-projekt, opnås hjemmel på bevillingslov eller ved tilslutning fra Finansudvalget, også selv om de samlede udgifter til anskaffelse og udvikling af projektet er under 60 mio. kr., jf. punkt 2.2.18.3 It-projekter med samlede udgifter over 60 mio. kr.

Ved opgørelsen af et projekts samlede udgifter skal medregnes udgifter til analyse, anskaffelse og gennemførsel, herunder udgifter til leverandører og rådgivere samt internt medgåede lønudgifter. Der medregnes alle udgifter frem til projektorganisationen nedlægges. Driftsomkostninger efter ibrugtagning medregnes derimod ikke i de samlede projektudgifter. Renteudgifter indgår heller ikke i opgørelsen af projektets samlede udgifter.

It-projekter klassificeres regnskabsmæssigt som udviklingsprojekter under udførelse. Der henvises til ØAV for nærmere regnskabsmæssige bestemmelser om udviklingsprojekter under udførelse og indregning af udgifter.

Såfremt der fastsættes en levetid for et it-projekt, som afviger fra de af Moderniseringsstyrelsen fastsatte økonomiske levetider for immaterielle anlægsaktiver, kræver dette Moderniseringsstyrelsens godkendelse forud for iværksættelse, jf. også punkt 2.6.11 Investeringer i anlægsaktiver mv.

Anskaffelse af it-udstyr og standard it-løsninger følger reglerne om indkøb, jf. punkt 2.4.13 Indkøb.

Der henvises til punkt 2.11.5.5 It-projekter (under statsfinansieret selvejende institution) for regler vedrørende gennemførelse af it-projekter i statsfinansierede selvejende institutioner, som modtager driftstilskud fra bevillingstypen statsfinansieret selvejende institution.