Forelæggelse for it-projektrådet

Budgetvejledningen, punkt 2.2.18.2

For it-projekter, hvor de samlede budgetterede udgifter til analyse, anskaffelse og gennemførelse, herunder internt ressourceforbrug, udgør 10 mio. kr. eller derover, skal de obligatoriske dokumenter indsendes til it-projektrådet med henblik på risikovurdering. Der henvises til Vejledning om den fællesstatslige it-projektmodel. Indsendelsen skal ske efter analysefasen og inden anskaffelsesfasen, herunder udarbejdelse af en eventuel kravspecifikation og udbudsproces, påbegyndes. Der kan afholdes udgifter til idéfase og analysefase forud for høring i It-projektrådet.

It-projekter, hvis udgifter initialt vurderes at udgøre mindre end 10 mio. kr., men som senere udvikler sig til at udgøre 10 mio. kr. eller derover, skal ligeledes indsendes til it-projektrådet.

It-projektrådet kan give anbefalinger vedrørende projektets tilrettelæggelse samt evt. indstille til ministeriet, at der bør gennemføres et eksternt review af projektet. Udgifter hertil afholdes af den projektejende institution. Efter gennemførsel af et eksternt review kan it-projektrådet indstille, at det ønsker at følge projektets videre fremdrift og evt. gennemføre et eksternt review i senere faser. Udgifterne til et sådant senere review afholdes af den projektejende institution.

It-projekter over 10 mio. kr. skal indsendes til risikovurdering, selvom de indgår i et program. Indgår it-projektet i et program kan det aftales med It-projektrådet, at forelæggelsen sker som program med brug af den fællesstatslige programmodel, jf. Vejledning om den fællesstatslige programmodel. Alternativt indsendes udover de obligatoriske dokumenter for it-projekter tillige dokumentation for projektets ophæng i programmet, og så vidt muligt sammen med øvrige it-projekter, der gennemføres samtidig. Tilsvarende gælder, såfremt et it-projekts ibrugtagning i øvrigt er afhængig af en samtidig eller senere gennemførsel af et eller flere andre it-projekter.

Arbejdsgange i forbindelse med IT-projektrådets behandling af projekter er beskrevet i Vejledning om Statens It-projektråd som er optaget i ØAV.

Ovenstående er ligeledes gældende for reinvesteringer over 10 mio. kr.