Afskrivning eller nedskrivning af fordringer

Budgetvejledningen, punkt 2.4.6

Restancer inddrives af SKAT som restanceinddrivelsesmyndighed, jf. lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Fordringer overgivet til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden kan afskrives eller nedskrives, forudsat at fordringen fortsat indgår i fordringshaverens regnskab. Fordringshaver skal dog afskrive fordringen senest, når restanceinddrivelsesmyndigheden meddeler, at inddrivelse er ophørt. Fordringer, der regnskabsmæssigt overdrages til restanceinddrivelsesmyndigheden, skal være fuldt ud afskrevet i fordringshaverens regnskab. Overdragelse af fordringer sker i overensstemmelse med reglerne i Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.

For fordringer, som ikke overdrages til restanceinddrivelsesmyndigheden, kan udgiften afholdes, når inddrivelse af kravet vil være forbundet med uforholdsmæssigt store omkostninger, eller er konstateret udelukket, f.eks. på baggrund af et konkursdekret.

Vedrørende afskrevne fordringer skal det inden forældelsesfristens udløb vurderes, om forældelsesfristen skal afbrydes med henblik på fortsættelse af inddrivelsen. Afbrydelse af forældelsen kan undlades, hvis det må anses for åbenbart formålsløst eller er forbundet med uforholdsmæssige omkostninger.
 
Er der tale om væsentlige merudgifter, skal Finansministeriet orienteres på det tidligst mulige tidspunkt med forslag til finansiering, jf. punkt 3.1.1.1. Særligt om bevillinger under delloftet for driftsudgifter.