21 Andre ordinære driftsindtægter

Læs her om kontering af andre ordinære driftsindtægter

Kontering af andre ordinære driftsindtægter

Kontoen omfatter andre ordinære driftsindtægter, som staten oppebærer fra institutioner udenfor staten fx erstatninger for merudgifter, hvor entreprenører og håndværkere har begået fejl, og gevinst ved afhændelse af anlæg.

På standardkonto 21 konteres:

  • 21.10 øvrige indtægter
  • 21.30 erstatninger vedrørende bygninger og infrastruktur
  • 21.40 refusion vedr. anlæg
  • 21.90 gevinst ved afhændelse af anlæg
  • 21.92 Indtægter ved salg af anlægsaktiver på udgiftsbaserede bevillinger (tilbageført)

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på flg. bevillingstyper: driftsbevilling, statsvirksomhed, anlægsbevilling, reservationsbevilling og anden bevilling.