50.1X Færdiggjorte udviklingsprojekter

Læs her om kontering af færdiggjorte udviklingsprojekter

Kontering af færdiggjorte udviklingsprojekter

Færdiggjorte udviklingsprojekter, der er væsentlige for opgavevaretagelsen, og som har en værdi over 50.000 kr. registreres og dokumenteres ved faktura for den eksterne del og den beregnede interne lønomkostning, der er opgjort ud fra registreret tidsforbrug, samt fakturaer for øvrige varer, der er medgået.

Et færdiggjort udviklingsprojekt kan eksempelvis være:

  • et lønsystem
  • et specialudviklet tidsregistreringssystem
  • IT-systemer eller software, processer og produkter, der er eksternt eller internt udviklet eller en kombination heraf, hvor udviklingen er foretaget for institutionens egen regning
  • internt oparbejdede rettigheder som følge af et udviklingsprojekt, hvor formålet er at udnytte rettigheden kommercielt. Omkostninger forbundet med sådanne rettigheder aktiveres, hvis det kan dokumenteres, at rettigheden kan udnyttes teknisk, og at der eksisterer et potentielt marked fx ved underskrevet aftale med en ekstern part.