61 Tilgodehavender

Læs her om kontering af tilgodehavender

Kontering af tilgodehavender

Tilgodehavender er endnu ikke modtagne indbetalinger for ydelser, som er leveret af institutionen. De omfatter pengeværdien af krav tilvejebragt ved salg, ved opkrævning af skatter og afgifter, ved forudbetaling af deposita og a conto tilskud, ved refusion af tidligere afholdte udgifter samt krav tilvejebragt ved udlæg for en "samhandelspartner".

På standardkonto 61 konteres:

 • 61.02 Skattetilgodehavender
 • 61.03 Restante skatter og afgifter til inddrivelse
 • 61.04 Nedskrivning på skatter og afgifter
 • 61.05 Tilgodehavender fra Danmarks Erhvervsfond
 • 61.11 Tilgodehavender ved salg af varer og tjenesteydelser
 • 61.15 Debitor samlekonto; eksterne tilgodehavender
 • 61.16 Lokalsystem - debitorsamlekonto
 • 61.17 Debitorer til inddrivelse
 • 61.18 Debitor samlekonto; interne statslige tilgodehavender
 • 61.19 Nedskrivning på debitorer
 • 61.21 Refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms - drift
 • 61.22 Refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms - anlæg
 • 61.23 Momsafregning fra Moderniseringsstyrelsen
 • 61.30 Andre tilgodehavender
 • 61.33 Refusion af udgifter
 • 61.40 Igangværende arbejder for fremmed regning - tilgodehavender
 • 61.50 Foretagne udlæg
 • 61.55 Rejseforskud
 • 61.60 Deposita m.v.
 • 61.70 Mellemregningskonto - interne debitorer
 • 61.72 Øvrige tilgodehavender - intern statslig handel
 • 61.74 Mellemregning mellem staten og selvejende institutioner
 • 61.78 Mellemregning mellem statsinstitutioner - FF4
 • 61.87 Lønafregningskonto
 • 61.88 Lønfordelingskonto
 • 61.90 Periodeafgrænsningsposter - tilgodehavender
 • 61.91 Forudbetalinger af tilskud
 • 61.92 Forsvarets forudbetalinger, med udgiftseffekt
 • 61.95 Tilgodehavender i tilknytning til afgivelse af tilsagn
 • 61.97 Modkonto til tilbagebetalinger af tilskud
 • 61.98 Ændring af kortfristet tilgodehavende (debitorer)(kun ØS)