63 Likvide beholdninger

Læs her om kontering af likvide beholdninger

Kontering af likvide beholdninger

På standardkonto 63 "Likvide beholdninger" registreres bevægelser og saldi på de bankkonti i Statens KoncernBetalingsssystem (SKB), som ikke er under omkostningsbaserede bevillinger og dermed ikke registreres på standardkonto 62, og statsinstitutionernes bevægelser og saldi på girokonti, nationalbank-konti, konti i private pengeinstitutioner, konti i udlandet samt kontante kassebeholdninger mv.:

 • 63.31 SKB FF1 (mdl. udsaldering)
 • 63.32 SKB FF2 Finansieringskonto
 • 63.33 SKB FF3 (selvejende institutioner)
 • 63.34 SKB FF3 (institutioners bruttoløn)
 • 63.38 SKB centrale konti (ØS)
 • 63.41 SKB transaktionskonti med saldi
 • 63.42 SKB mellemfinansieringskonto
 • 63.43 SKB transaktionskonti, fælles
 • 63.44 SKB transaktionskonti, indbetalinger
 • 63.46 SKB transaktionskonti, udbetalinger
 • 63.48 SKB transaktionskonti, løn
 • 63.51 indestående på OBS konti i SKB (kun ØS)
 • 63.52 indestående på selvejende institutioners konti i SKB (kun ØS)
 • 63.53 indestående på særlige fondes konti i SKB (kun ØS)
 • 63.56 indestående på FF4 langfristet gæld (kun ØS)
 • 63.61 restancer vedrørende løbende konti i Danmarks Nationalbank
 • 63.63 Finansministeriets ordinære konti (i Danmarks Nationalbank)
 • 63.65 løbende konti i Danmarks Nationalbank
 • 63.67 andre mellemværende med Danmarks Nationalbank
 • 63.69 Kontoindestående vedr. gensidig sikkerhedsstillelse
 • 63.71 indenlandske girokonti
 • 63.81 øvrige danske bankkonti
 • 63.83 pengeforsendelser undervejs i banksystemerne
 • 63.85 udenlandske pengeinstitutkonti
 • 63.91 kontantkasse
 • 63.92 pengeforsendelser mellem indenlandske kontantkasser
 • 63.93 udenlandsk valuta
 • 63.96 ændringer i likvide midler (MODST)

Statens KoncernBetalingsssystem (SKB) er Danske Banks officebanksystem. Den særlige statslige version er tilpasset til den statslige håndtering af likviditeten og indeholder forskellige typer af bankkonti (finansieringskonti med forskellige finansieringsformer), som hver især er karakteriseret ved forskellige forretningsbetingelser omkring størrelsen af forrentning af kontienes saldi, om denne forrentning tilskrives den institution, som er kontohaver, eller om forrentning tilskrives en fælles statslig konti i SKB. Andre parametre er om kontoen må overtrækkes, og om kontoens saldi regelmæssigt nulstilles ved udsaldering til andre bankkonti i SKB-systemet eller om saldoen på kontoen er en løbende akkumulering af ind- og udbetalingerne.

En del af bankkontiene betegnes transaktionskonti. De benyttes til de løbende ind- eller udbetalinger, til betalinger genereret af SLS-lønsystemet, til checks mv. Disse transaktionskonti udsalderes dagligt til institutionens overliggende finansieringskonti.

Generelt vedrørende kontiene 63.51 - 63.56

SKB-banksystemet udgør i sin helhed et nulsumssystem, hvor de daglige nettopositioner af ind- og udbetalinger overfor omverdenen bliver udsalderet med en konto i Danmarks Nationalbank. Det samlede indestående på alle konti i SKB-systemet er således 0 kr. hver eneste dag.

I statsregnskabet ønskes den nulsumseffekt vist i en note til statens likvide beholdninger.

Imidlertid anvendes SKB-banksystemet også af ikke-statslige aktører (kommuner, regioner, selvejende institutioner som modtager statslige driftstilskud og særlige fonde) og nogle af statsinstitutionernes konti i SKB skal indgå i statusposterne vedr. langfristet gæld.

For alligevel at kunne udarbejde denne note til statsregnskabet aflæser Moderniseringsstyrelsen de samlede månedlige bevægelser på visse typer af SKB-konti, og bogføre den på særlige regnskabskonti (63.51 - 63.56) under de likvide beholdninger.