Fastlæggelse af rapportstruktur

Læs nærmere om fastlæggelse af rapportstruktur.

Processens udgangspunkt er, at de økonomiansvarlige på de forskellige niveauer formulerer deres ønsker til de økonomirapporter, som de skal modtage. Derefter er der sket en ledelsesmæssig afklaring og prioritering af informationsønskerne.

Sidste skridt i processen er at udforme et overordnet design af de rapporter, som skal tilgå de forskellige interessenter ved hjælp af den interne kontoplans opdelinger.

Forslagene til rapporter bør forelægges de økonomiansvarlige ledsaget af en forklaring af de ledelsesmæssige overvejelser, der ligger bag.

Fremgangsmåde

  • Der defineres en række målgrupper for økonomirapporter.
  • Målgruppernes oprindelige ønsker (pkt. 2) gennemgås og holdes op mod de ledelsesmæssige overvejelser, der er foretaget i den videre proces.
  • Der formuleres en række krav til rapporterne til de enkelte grupper.
  • Der udformes overordnet design for rapporterne.
  • Designet drøftes med repræsentanterne for målgrupperne.
  • Rapporterne produceres og distribueres på forsøgsbasis i en periode.

Erfaringerne med rapporterne indsamles, og der foretages eventuelt tilretninger.