Opbevaring af regnskabsmateriale i ØSC og deres respektive institutioner

Posteringsbilag, som indsendes elektronisk til ØSC, opbevares hos ØSC i henhold til gældende regler for opbevaring af regnskabsmateriale.

Generelt gælder, at regnskabsmateriale skal opbevares i 5 år fra udgangen af vedkommende regnskabsår, med mindre en længere frist fremgår af andre bestemmelser.

De enkelte regnskabsførende institutioner skal i deres regnskabsinstruks beskrive, hvorledes de opbevarer deres regnskabsmateriale.

Arkivering hos ØSC

Posteringsbilag, som indsendes elektronisk til ØSC, opbevares i elektronisk arkiv hos ØSC i henhold til gældende regler for opbevaring af regnskabsmateriale – jf. ovenfor. Kassation sker efter aftale indgået mellem Statens arkiver og Moderniseringsstyrelsen.

Arkivering hos institutionen

Underbilag skal som hovedregel opbevares i institutionen.

Der henvises i øvrigt til: Vejledning om indsendelse af regnskabsbilag til ØSC (pdf).