Tilskudsadministration

Her kan du finde supplerende materiale til inspiration og vejledning vedrørende tilskudsadministration

Tilskudsadministration handler om at fordele givne midler til bestemte målgrupper og formål.

Tilskud er en finansiel overførsel eller garanti fra staten til en given modtager. Med en tilskudsordning forsøger man at fremme en adfærd eller udvikling i samfundet. En tilskudsordning kan være alt fra store kendte ordninger, som fx børnepenge, til små specifikke ordninger kun for yngre jordbrugere.

For mange institutioner er fordeling af tilskud blandt deres kerneopgaver samt en direkte måde at skabe effekt på. En god og effektiv tilskudsadministration er derfor central, både for at institutionen kan opnå sine mål og for at sikre en effektiv forvaltning af borgernes penge.

Centrale regler og krav:

Der henvises til nedenstående dokumenter i vejledningen:

Budgetvejledningens bestemmelser, også opført i vejledning om effektiv tilskudsforvaltning afsnit 2.2.

Effektiv tilskudsadministration 

Vejledning om effektiv tilskudsadministration samler reglerne på området og præsenterer en ramme for tilrettelæggelsen af tilskudsadministration. Vejledningen indeholder også en standardmodel for tilskudsforvaltning.

Som supplement til vejledningen om effektiv tilskudsforvaltning er der udgivet vejledningen om håndtering af tilsagnsordninger, (pdf), der primært fokuserer på den regnskabsmæssige håndtering af tilsagn om ydelse af tilskud.

I Budgetvejledningen findes ligeledes en række bestemmelser for tilskud udmøntede efter forskellige bevillingsformer. Tilskud kan i princippet uddeles af alle bevillingstyper. Lovbundne, anden og reservationsbevillinger er dog de dominerende former.

Statslige ansøgningspuljer annonceres på Statens-tilskudspuljer.dk 

Statslige tilskudspuljer, hvor

 • tilskudsmidlerne tildeles efter ansøgning,
 • modtagerkredsen ikke er entydigt fastlagt i lovgivningen, og
 • potentielle tilskudsansøgere, ved opfyldelse af objektive tildelingskriterier, ikke er garanteret de ansøgte tilskudsmidler,

skal annonceres på Statens-tilskudspuljer.dk, før der må disponeres over tilskudsmidlerne. Moderniseringsstyrelsen kan efter ansøgning dispensere herfor.

Når en statslig tilskudspulje er fyldestgørende opført på Statens-tilskudspuljer.dk, er tilskudsmuligheden annonceret over for alle potentielle tilskudsansøgere.

Tilskudspuljer skal opføres på Statens-tilskudspuljer.dk med følgende grundoplysninger:

 • Puljens titel
 • Puljens formål
 • Ansvarshavende myndighed
 • Ansøgerkreds
 • Ansøgningsfrist(er)
 • Økonomi
 • Vurderingskriterier
 • Forventet sagsbehandlingstid
 • Hvorvidt tilskudspuljen indeholder EU-midler

Yderligere vejledninger mv. findes dels på Statens-tilskudspuljer.dk, dels i Finansministeriets Cirkulære om Statens-tilskudspuljer.dk (CIR1H nr 9619 af 29/06/2017).