Offentlige regnskaber

Moderniseringsstyrelsen udarbejder statsregnskabet og fastsætter reglerne for regnskabsaflæggelsen i staten.Læs nærmere om offentlige regnskaber.

Moderniseringsstyrelsen sammenstiller statsregnskabet på baggrund at indrapporterede regnskabsoplysninger fra de enkelte ministerområde. Efter Grundloven skal der udarbejdes et statsregnskab, der skal fremlægges for folketinget senest seks måneder efter finansårets udløb.

Moderniseringsstyrelsen overordnede opgave i forbindelse med statsregnskabet er at sammen stille oplysninger fra de enkelte ministerier. I den forbindelse stiller Moderniseringsstyrelsen et fælles indberetningssystem til rådighed, udarbejder reglerne for hvor da de skal opstille deres regnskaber, dette gøres gennem den fælles kontoplan og nummerstrukturen og leverer vejledning og rådgivning om statslige regnskabsregler.

De enkelte institutioner en årsrapport hvor institutionernes resultatopgørelsen og balance offentliggøres.

Både statsregnskabet og årsrapporterne er offentlig tilgængelige og offentliggøres på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside.

Finansministeriet og Moderniseringsstyrelsen ligger inde med en række regnskabsmæssige og finanslovsmæssige data om staten og en række er samlet på denne hjemmeside.

Moderniseringsstyrelsen udgiver månedligt regnskabstal for staten og på kvartalsbasis regnskabstal for den regionale og kommunale sektor.