Proces for håndtering af ressortomlægninger og organisationsændringer

Læs nærmere om de forskellige faser i processen for ressortændringer.

Ressortomlægninger og interne organisationsændringer berører en lang række opgaver som bevillingsmæssige ændringer, påvirkning af udgiftsopfølgninger, nummerstruktur, Nemkonto, oprettelse og nedlæggelse af konti i SKB, opsætning, ændringer eller lukning af Navision regnskaber, opsætning eller ændringer af løngrupper i SLS, opsætning eller ændringer i øvrige fagsystemer (IndFak, RejsUd) og regnskabsmæssige beholdningsflytninger.

Opgaverne er nedenfor opdelt på 4 forskellige faser fra det indledende møde med de berørte ministerierne til den færdige flytning af bevillinger og regnskabsmæssige balanceposter.

Fase 1 - Forberedelse og organisering af ressortomlægningsprocessen

I denne fase orienterer Finansministeriet ministerområderne om den kongelige resolution, udsender relevant materiale samt indkalder til møde med henblik på at give information om processen for ressortomlægninger og vejlede ministerområderne i, hvordan ressortaftalerne skal udarbejdes. I forlængelse heraf indkalder Moderniseringsstyrelsen til særskilt møde med hvert berørt departement, hvor de særskilte problemstillinger på de enkelte ministerområder nærmere gennemgås.

Læs mere om fase 1

Fase 2 - Tilretning af bevillingslove, nummerstruktur og betalingssystemer

På baggrund af de udarbejdede ressortaftaler, skal ministerområderne indarbejde de bevillingsmæssige konsekvenser på bevillingslovene samtidig med at det skal sikres, at nummerstruktur, Nemkonto, bankkontostruktur i SKB og SLS falder på plads.

Læs mere om fase 2

Fase 3 - Tilretning af lokale økonomisystemer

Forudsætning for at opsætte eller ændre i fagsystemer er, at opgaverne i fase 2 er gennemført. Selve tilretningen af de lokale økonomisystemer vil ske på baggrund af initiativ fra Moderniseringsstyrelsens kundekonsulenter.

Læs mere om fase 3 

Fase 4 - Regnskabsmæssige flytninger af balanceposter

Her skal ministerområderne udfylde skemaer til flytning af balanceposter, som skal bogføres og indrapporteres i Navision, når der foreligger en godkendelse fra Statsregnskabskontoret i Moderniseringsstyrelsen.

Læs mere om fase 4

 

Få et samlet procesoverblik over ressortomlægninger