Fase 1 Forberedelse og organisering af ressortomlægningsprocessen

Læs nærmere om forberedelse og organisering af ressortomlægningsprocessen.

Ressortomlægningsprocessen starter med, at Finansministeriet orienterer ministerområderne om den kongelige resolution og udsender relevant materiale om processen. I forlængelse heraf indkalder Moderniseringsstyrelsen til særskilt møde med hvert berørt departement, hvor de særskilte problemstillinger på de enkelte ministerområder gennemgås.

Moderniseringsstyrelsen udpeger en særskilt tovholder pr. ministerområde, der er ansvarlig for den samlede koordinering af processen, og det anbefales, at der også under de berørte departementer og virksomheder udpeges en ansvarlig tovholder, der dels er ansvarlig for den interne koordinering og for koordineringen set i forhold til Moderniseringsstyrelsen.

Fase 1 er nærmere gennemgået på de underliggende sider.