Afholdelse af driftsudgifter og driftsindtægter

Det kan forekomme, at der i året hvor ressortændringen træder i kraft, indledningsvis bliver afholdt udgifter og opkrævet indtægter, som alene vedrører de opgaver der flytter ressort, i den afgivende institution.

Da der ikke vil være hjemmel i den afgivne institution til at afholde udgifter og oppebære indtægter skal disse overdrages til den modtagne institution ved hjælp af mellemregningskontoen. Driftsposter må ikke overføres som primokorrektioner, men som normalposteringer til mellemregningskonto 9778

Kreditorer og debitorer flyttes ikke ved en ressortomlægning. De bibeholdes i gammelt, og der flyttes i stedet likvider, der modsvarer driftsposterne.

Det skal bemærkes, at flytning af løn knytter sig til flytning af medarbejdere, som er beskrevet særskilt under Tilretning af Statens LønSystem. Bl.a. vil der i forbindelse med flytning af medarbejdere opstå en saldo i både den afgivende og den modtagne institution på konto 9875 Afstemningsdifferencer LØS. Dette mellemværende skal ligeledes afregnes likviditetsmæssigt og skal derfor også overføres til mellemregningskonto 9778. Overførslen markeres med posteringstypen R "Ressortændringer" i både den afgivende og modtagne institution og indgår dermed i det samlede mellemværende.

Der bør udarbejdes en særlig opgørelse over sådanne forhold, afregning skal dog ske samlet via mellemregningskontoen.

Se i øvrigt afsnit om likviditetsmæssig afregning