Lønkontrol - en effektiv end-to-end-proces

Moderniseringsstyrelsen har i samarbejde med en række kunder, der anvender Statens Lønløsning, gennemført en kortlægning og analyse af lønkontrolprocessen. Resultatet er et koncept for lønkontrol.

Fordele ved at bruge konceptet

Med konceptet og understøttelse af kontroller med målrettede uddata og standardrapporter i LDV, er der sat en overordnet ramme for hvilke parter, der er involveret i processen (illustreret ved roller) og for hvilke kontroller, der tænkes udført i de enkelte led i kæden.

De enkelte institutioner kan ud fra denne ramme tilrettelægge og ansvarsplacere kontrollerne ud fra forretningsmæssige forhold, så som eksempelvis organisering, personalesammensætning og omsætningshastighed.

Tilrettelæggelsen skal ske ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko.

Konceptet består af:

  • End-to-end-proces
  • Fokus på tidlige kontroller
  • Forretningsmæssige forhold
  • Kontrolplan

Anvendelse af koncept og kontrolplan

Konceptet, kontrolplan og tilhørende skabeloner og tjeklister, giver muligheder for at højne effektivitet og kvalitet - men er ikke obligatorisk at anvende.

Moderniseringsstyrelsen anbefaler, at man orienterer sig i materialet, og tager relevante dele i anvendelse.

Som hidtil er det fortsat den enkelte institutions ansvar, at tilrettelægge og udføre lønkontrollen, så der tages højde for risiko og væsentlighed, ligesom det skal sikres, at der ikke er én person, der på noget tidspunkt, har den samlede råderet over en given lønudbetaling. Disse forhold er også beskrevet i vejledningsmaterialet.

Uddata fra Statens Lønløsning og rapporter i LDV

For at understøtte lønkontrolprocessen bedst muligt, og tilgodese de forskellige medarbejderprofiler, der beskæftiger sig med lønkontrol i bred forstand, har Moderniseringsstyrelsen udarbejdet nye uddata og rapporter.

Uddata fra Statens Lønløsning, indeholder oplysning om lønberegning i både sidste og indeværende måned, samt en difference mellem de 2 lønudbetalinger